sjsm

Recognition

Awards

Vishwnayak Yashwant Holkar Puraskar

Community AID Abroad Australia Development support team Pune

2001

Navopkram puraskar

2014

Mrutyunjay pratishtan ,Pune

Etv Sawad

Vasantrao Naik puraskar July

2003

Best CRS Film

2023

awards
Rajiv Sheth Sable award 2000
Sarada equal opportunity award 2000
Vanashri award 2001
Shikshan Yogi award 2002
Mahadev Balwant natu award 2003
Shri G. M. VidhayakKritishilata Puraskar 2010
Shaivajirao sawant smruti smaaj karya puraskar 2010
Mahatma Phule samata puraskar 2012
Maharashtra state livelihood mission ( MSRLM) 2014
Biotechnology national award 2015
Best Fish Farmers NGO (ICAR-CIFE) 2017
Nominated as technical director in the planning committee of inland fishery 2017